Inleiding

Wat is onze identiteit?

De kern van onze identiteit is en blijft ons geloof in de Bijbelse boodschap over God, mens en schepping. Als volgelingen van Jezus Christus willen we daar in de politieke arena handen en voeten aan geven. Wij zijn een unie van christenen met een mooie boodschap en een hart vol geloof, hoop en liefde voor deze wereld. Wij willen vanuit dat hart spreken en keuzes maken. En wij willen anderen uitdagen daarin mee te doen. Vandaar ons motto: Geef geloof een stem!

Wat is onze maatschappijvisie?

Centraal in onze visie staat niet de overheid maar de samenleving.

Wij hebben een samenleving voor ogen die vrijheid en ruimte moet krijgen. Mensen en organisaties moeten hun verantwoordelijkheid (kunnen) nemen, ook om voor elkaar te zorgen. Iedereen moet kunnen meedoen vanuit de kracht en talenten die hem of haar geschonken zijn. Sterke gezinnen en families zijn de belangrijkste bouwstenen van een zorgzame samenleving en verdienen daarom onze voortdurende aandacht. Een gezonde samenleving neemt ook verantwoordelijkheid ten opzichte van de schepping die aan haar is toevertrouwd.

We doen het niet alleen

Als onderdeel van een brede christelijke beweging binnen de samenleving doen we alles vanuit de samenwerking met bondgenoten. Als netwerk van smaakmakers willen we met andere christelijke organisaties en kerken een zoutend zout zijn. Dat doen we rondom concrete actuele thema’s die betrekking hebben op recht doen aan mens en schepping en waarbij onze politieke inbreng van toegevoegde waarde is.

We dagen ons zelf uit om vanuit uitgesproken geloof en bewogenheid voor de ander te luisteren wat mensen bezig houdt in de samenleving en volgen daarbij ons hart die op God gericht is.

Inzicht in onze visie

Om u inzicht te geven hoe wij over een aantal thema’s denken hebben wij het voor u liggende verkiezingsprogramma geschreven. Het is met veel inzet, passie en enthousiasme tot stand gekomen.

We hebben bewust gekozen voor een visiedocument. U kunt dit als leidraad zien waar wij de komende vier jaar de aan ons voorgelegde Raadsvoordrachten aan zullen toetsen. We zullen ons uiterste best doen om onze verwoorde wensen te gaan realiseren. Waar nodig zullen we daarbij de hulp in roepen van ChristenUnie buurgemeente fracties, de Provinciale en/ of landelijke ChristenUnie fractie.

Terugblik

De afgelopen raadsperiode stond vooral in het teken van teruglopende financiën en bezuinigingen. Als ChristenUnie hebben we bereikt dat deze financiële uitdagingen zijn aangegaan met een kerntakendiscussie. Hoewel daarmee niet bereikt is wat de ChristenUnie het liefst zou willen, namelijk het maken van scherpe keuzes in uit te voeren taken om daarmee een goede balans te bereiken tussen inkomsten en uitgaven, is wel bereikt dat er sluitende begrotingen zijn en dat er ook voor de meerjarige begrotingen perspectief is. Al blijven de zorgen bij de ChristenUnie groot.

Waarom een stem op de ChristenUnie?

Als unie van christenen willen we de brede christelijke achterban aanspreken en herkenbaar zijn. Een grote uitdaging die we alleen aankunnen als we in verbondenheid met elkaar en onze God de toekomst in gaan.

Men zegt dat Kerk en Staat gescheiden zijn. Dat klopt. Maar als Christenen zijn wij niet gescheiden. God heeft een ieder van ons gaven en talenten gegeven om Hem te dienen. ChristenUnie Raadsleden doen dat in de politiek.

Niet om zich zelf, maar om de maatschappij zo in te richten zoals Hij dat voor ogen heeft. 

Zoals de Voedselbank geen eten kan delen zonder dit eerst zelf te ontvangen, zo kan ook Samen Aan Tafel geen maaltijden kan delen zonder donateurs, zo kan de ChristenUnie geen politiek bedrijven als wij niet eerst uw stem ontvangen. 

Daarom!

Als u ook wilt dat deze maatschappij meer gericht moet zijn op omzien naar elkaar vanuit de opdracht “heb uw naaste lief” en vindt u ook dat we meer oog moeten hebben voor Duurzaamheid vanwege ons opdracht tot goed Rentmeesterschap en wanneer u ook wilt dat mede christenen besluiten nemen om Hem te dienen “Geef dan uw geloof een stem”.

Jeanette Wiersema

Fractievoorzitter ChristenUnie Hoogezand-Sappemeer