Veiligheid

De ChristenUnie staat voor een samenleving waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven kunnen genieten.

Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid te verliezen.

De overheid heeft daarin een grote verantwoordelijkheid om de zwakken te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Tegelijk houdt zij ook oog voor de eigen verantwoordelijkheid van mensen (denk bijvoorbeeld aan inbraakpreventie).

Betrokkenheid van inwoners en organisaties uit de buurt is van groot belang bij de analyse van veiligheidsproblemen en bij het stellen van prioriteiten bij de oplossing daarvan. Bij de aanpak kunnen verschillende buurten om een verschillende aanpak vragen. Bij het werken aan veiligheid en leefbaarheid heeft iedereen een rol. Juist burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. 

Waar gaat de ChristenUnie voor

Hart voor de samenleving

Ook bij de aanpak van problemen toont de ChristenUnie haar hart voor de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan. De ChristenUnie heeft aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een effectieve aanpak van daders.

De ChristenUnie ziet graag dat inwoners gemakkelijk melding kunnen maken van overlast en van crimineel gedrag, waarbij de politie contact legt met de melder over de resultaten.  Het voortzetten van Burgernet past bij het betrekken van burgers om betrokken te worden bij de veiligheid op straat en om te zien naar elkaar.  De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk en zijn coördinerende taak naar andere agenten en de gemeente toe om problemen in de wijk concreet aan te pakken.

Als het om veiligheid gaat, krijgt de burgemeester steeds meer wettelijke bevoegdheden om op te treden tegen geweld en overlast. Er moeten genoeg toezichthouders beschikbaar zijn om deze wetten en regels actief en goed te kunnen handhaven. Daarnaast hecht de ChristenUnie eraan dat schade wordt verhaald op daders  en dat  de omvang van de schade ten gevolge van vandalisme door middel van een ‘vandalismemeter’ regelmatig wordt publiceert.

Om overlastveroorzakende activiteiten als blowen en alcoholgebruik terug te dringen pleit de ChristenUnie voor een blow- en alcoholverbod voor in de openbare ruimte.

Ten slotte pleit de ChristenUnie voor terugdringen en sluiten van bordelen, prostitutie vinden wij mensonwaardig.