Postief oppakken van signalen.

krabbeldinsdag 24 februari 2009 12:00

Tijdens de eerste vergadering over het keuzedocument Stadscentrum mocht ik namens de ChristenUnie o.a. het volgende inbrengen:

" Ongeacht welke scenario gekozen wordt: het zal een enorme impact op Hoogezand-Sappemeer hebben.
Alles laten zoals het is, is ook een keus.
In alle gevallen geeft de politiek haar ondernemers en burgers duidelijkheid.
De plaatselijke politiek mag het zich zwaar aanrekenen dat zij de ondernemers (vanaf 1977) veel te lang in onzekerheid hebben gelaten.
De gevolgen van het steeds maar weer uitstellen van een besluit, heeft de politiek onderschat, met als gevolg een emotionele inspreker die de gevolgen van het steeds maar weer uitstellen van onze plannen op een goede en wijze manier verwoorde.
Terwijl in ander opzicht wij onze ondernemers een wam hart toe dragen. Dat rijmt niet met elkaar".

Dit signaal is door het college heel goed opgepakt.
In het Dagblad van het Noorden van 24 februari 2009 geeft het college aan in gesprek te gaan met ondernemers over het stadshart.
Het wordt een bijeenkomst voor alle ondernemers die in gedrang komen, of dreigen te komen, door de stadshartplannen in Hoogezand.

Dat is snel reageren op signalen vanuit een politiek partij.

Een compliment waard!

 

Labels
Weblog

« Terug

Reacties op 'Postief oppakken van signalen.'

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 323 324 325 326 Laatste pagina
VN
Geplaatst op: 11-03-2009 07:02 Quote
Voorstel maatregelen tegen de kredietcrisis

Dit voorstel bevat de volgende hoofdstukken:
1. Investeringen
2. Bekostiging investeringen
3. Bezuinigingen
4. Europese maatregelen
5. Uitwerking

Investeringen

Geïnvesteerd dient te worden in:
a. Onderwijs
b. Zorg
1. Gezondheidszorg
2. Ouderenzorg
3. Jeugdzorg
c. Herallocatie van arbeid(ers)
d. Sociale woningbouw buiten de Randstad

Bekostiging investeringen

De investeringen worden bekostigd door:
a. Her- en omscholing werklozen
b. Fiscaal faciliteren van bedrijven in reorganisaties en arbeid(er)sruil
c. Verlaging van premies sociale voorzieningen/inkomstenbelastingen/BTW/afschaffing BPM
d. Vermindering aantal ambtenaren
e. Verlaging van salarissen van ambtenaren (incl. politici) op de ministeries

Bezuinigingen

Er dient te worden bezuinigd door:
a. Afslanking ambtenarenapparaat
b. Verlaging budget ontwikkelingsgelden
c. Stopzetten diverse subsidies
d. Verlaging regeldruk
e. Stopzetten van diverse verliesgevende lange-termijn projecten (Noord-Zuid lijn Amsterdam, Betuwelijn)
f. Afschaffen vliegtax
g. Afschaffen verpakkingstax
h. Vervangen wachtgeldregeling door normale WW-uitkeringen

Europese regelgeving

De Europese regelgeving dient op minimaal één punt te worden aangepast:
a. Nationale overheid en lokale overheden dienen opdrachten te verstrekken aan binnenlandse bedrijven. De regels van de Europese aanbesteding dienen hierop te worden aangepast.

Uitwerking

Afschaffing wachtgeldregeling
Door de wachtgeldregeling af te schaffen en deze te vervangen door een reguliere WW-uitkering besparen we in de toekomst tot 30% op de kosten van werkloos geworden politici.
De wachtgeldregeling is ooit ingesteld om te voorkomen dat politici na hun ambtstermijn in een zwart gat zouden vallen omdat ze, vanwege hun politieke voorkeur, minder snel aan het werk zouden komen.
Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wachtgeld
Wachtgeld-regelingen voor politieke ambtsdragers zijn er al heel lang. Ze variëren in hoogte en duur. Zo ver bekend is een en ander afhankelijk van het mandaat, de termijnen, leeftijd en omstandigheden. Soms zijn er onduidelijkheden en problemen rondom samenloop/overlap/lengte.
Ergo: politici/bestuurders hebben een afbreuk-risico en niet altijd terugkeermogelijkheden in oude baan en kans om onverwacht hun functie te verliezen. Daarvoor is wachtgeld gecreëerd (100% --> 80% --> 70% (en vroeger ook nog 60%); alles wat men daarna meer verdient dan 100% van hun 'oude' functie wordt gekort. En als salaris in nieuwe functie in algemeen meer is dan hun 'oude' dan vervalt het.
Naast het afschaffen van de wachtgeldregeling dienen ook de bovenwettelijke en naastwettelijke aanvullende uitkeringen voor rijksambtenaren te worden beoordeeld op mogelijke afschaffing danwel aanpassing.
Gezien het feit dat openbare informatie over de kosten van deze regelingen niet beschikbaar zijn op dit moment (of in elk geval nog niet gevonden) kan het voordeel van aanpassing c.q. afschaffing van deze regelingen niet worden gekwantificeerd.

Afslanking ambtenarenapparaat
Het enorm uitgedijde ambtenarenapparaat zadelt de Nederlandse burger en de ondernemingen en instanties in Nederland op met een toenemende regelbrij en de gigantische kostenpost die de “arbeidsbeloningen” van deze ambtenaren met zich meebrengen.
De ambtenaren die afvloeien vanuit de diverse ministeries kunnen vervolgens worden omgeschoold en bijgeschoold tot diverse functies welke overeenkomen met het Ministerie waarvoor zij hebben gewerkt. Zo kunnen ambtenaren van het Ministerie van OCW voor de klas worden gezet, ambtenaren van Binnenlandse Zaken worden omgeschoold tot administratief assistenten bij de politie, ambtenaren van het Ministerie van VWS worden omgeschoold tot (assistent-verpleegkundigen). Immers zij hebben jarenlang de expertise opgebouwd, gevoed en gecontroleerd die nodig is om die beroepen uit te voeren.
Zo slaan we vier vliegen in één klap: 1. het onderwijs wordt gestimuleerd (immers om- en bijscholing vergt extra leerkrachten), het ambtenarenapparaat slankt af (waardoor 2. de overheidsuitgaven lager worden en 3. de tijd om nieuwe regeltjes op te stellen wordt beperkt), 4. er komen extra handjes aan de ziekenhuis-bedden en voor de thuiszorg (en blauw op straat etc.)

Herallocatie van arbeid(ers)
Door bedrijven fiscaal te stimuleren hun arbeid en/of arbeiders te verplaatsen (mogelijk door middel van uitruil) bereiken we het volgende:
1. Minder files doordat arbeiders dichter bij hun werk wonen (door verplaatsing van arbeidsplaats of door uitruil van arbeiders). Hierdoor treden de volgende neveneffecten op:
a. Minder belasting van het milieu
b. Lagere kosten gezondheidszorg door verlaging stressfactoren (filerijden e.d.)
c. Meer tijd voor bijvoorbeeld mantelzorg
d. Meer tijd van ouders voor hun kinderen
i. Minder overlast op straat
ii. Gezondere jeugd
iii. Positieve bijdrage aan opvoeding, ouder-kind binding, opleiding etc.
2. Fiscale stimulansen voor bedrijven leveren minder inkomsten aan vennootschapsbelasting op maar meer inkomsten aan BTW en loon- en inkomstenbelasting
3. In het geval van verplaatsing van arbeidsplaatsen vanuit de Randstad naar de provincies komen in de Randstad kantoren en industriegebieden leeg/leger te staan. Deze vrijgekomen ruimte kan worden benut voor huisvesting van bewoners van de Randstad. Om de vrijgekomen ruimte hiervoor geschikt te maken dient een en ander te worden aangepast hetgeen werkgelegenheid biedt voor bouwbedrijven in de Randstad. Tevens biedt dit inkomsten aan makelaars in de buitengebieden (immers de geschikte arbeidsruimte moet nog wel worden gevonden). Tevens worden hierdoor de kosten voor bedrijven verlaagd omdat de ruimte buiten de Randstad door de bank genomen goedkoper is dan in de Randstad.
4. Het uitruilen van arbeiders zal in sommige gevallen nopen tot om- en bijscholing. Dit is al fiscaal gefaciliteerd. De om- en bijscholing leiden tot investering in het onderwijs (en dus werkgelegenheid) en tot vergroting van de kennismarkt (nieuwe bezems vegen schoon, nieuwe inzichten bieden kansen).

Sociale woningbouw buiten de Randstad
Gezien de huidige situatie is het beleid van de overheid van de afgelopen jaren om het bezit van een eigen huis te stimuleren te gehaast geweest. Dit beleid kan alleen succes opleveren wanneer de potentiële kopers voldoende gespaard hebben om met een minimum bedrag aan geleend geld hiertoe over te gaan.
Eén en ander heeft geleid tot een enorm tekort aan betaalbare huurwoningen.
Het creëren van huurwoningen in de Randstad leidt tot een gigantische overbelasting van de infrastructuur in deze regio (hetgeen leidt tot files, ghettovorming, overlast etc.). Derhalve is het beter om buiten de Randstad sociale woningbouw te realiseren.
Uiteraard dient dit gecombineerd te worden met vestiging van bedrijvigheid in de buitengebieden.
De voordelen hiervan zijn duidelijk.

Europese regelgeving
Diverse mede EU-landen hebben protectionistisch-achtige maatregelen afgekondigd om de binnenlandse werkgelegenheid en economie te bevorderen.
Nederland heeft haar binnenlands betalingsverkeer in handen gegeven van een buitenlandse bank. Dit soort besluiten dient, met referte aan het bovenstaande, per direct te worden teruggedraaid.
Verlaging van premies/belastingen etc.
Door de werknemerslasten van premies, belastingen en dergelijke te verlagen nemen de overheidsinkomsten in eerste instantie af. Dit wordt grotendeels of geheel gecompenseerd door de afslanking van het ambtenarenapparaat.
In tweede instantie echter zullen de inkomsten juist weer toe gaan nemen. De werknemer houdt immers meer geld over van zijn salaris en zal dus ook meer kunnen besteden. Dit leidt tot BTW-inkomsten en inkomsten uit vennootschapsbelasting/inkomstenbelasting afkomstig van de bedrijven bij wie het geld besteed wordt.
In combinatie met het weer nationaliseren van de gezondheidszorg, nutsbedrijven, openbaar vervoer (waardoor hier de overheadkosten worden gedrukt en dus de produkten goedkoper kunnen worden) zal het besteedbaar inkomen nog verder stijgen en ook de kwaliteit van voornoemde produkten verhoogd worden (waardoor Nederland weer positief op de kaart wordt gezet).

Overige genoemde punten
De overige genoemde punten behoeven geen of weinig nadere uitleg.

Salarisverlaging ambtenaren en politici
Hiermee creëert men goodwill bij de burger, bovendien worden hiermee de overheidsuitgaven beperkt. Vergelijking met het internationale bedrijfsleven is fout. Vergelijking met het nationale bedrijfsleven (niet zijnde de in Nederland gevestigde multinationals) zou de ijking moeten zijn.

Verlaging budget ontwikkelingsgelden
Nederland betaalt procentueel gezien relatief veel aan ontwikkelingslanden. Gezien de huidige economische situatie in Nederland is het verstandiger dit geld in het eigen land aan te wenden. Hierdoor wordt de kans vergroot dat we ook in de toekomst nog in staat zullen zijn aan ontwikkeling van derde wereldlanden bij te dragen.
Belangrijk hierbij is dat de bijdragen waarvoor geen duidelijke verantwoording wordt afgelegd (bijvoorbeeld omdat het geld terechtkomt in corrupte overheidshanden of wordt besteed aan de wapenindustrie) per direct worden stopgezet. Andere bijdragen kunnen worden gehalveerd.

Stopzetting subsidies
De grote verscheidenheid aan mogelijke subsidies dient per direct te worden stopgezet. Daar waar een subsidie daadwerkelijk een aantoonbaar maatschappelijk doel dient wordt de subsidie omgezet in een (laag- of nul- rentende) lening.
Subsidies moeten weer als doel hebben om een organisatie of persoon te stimuleren zelfstandig winst te maken en niet te worden bezien als giften.

Stopzetten van (lange-termijn) verliesgevende projecten
Hierover is al veel gezegd en geschreven. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Stop met nog meer geld te pompen in dit soort projecten waarvan nu al bekend is dat het minimaal 40 jaar gaat duren voordat deze gaan renderen. Dit nog afgezien van de schade die wordt aangedaan aan de omringende woningen (Betuwelijn, Noord-Zuidlijn).

Afschaffing van vliegtax en verpakkingstax (onder andere)
Van deze belastingheffingen is inmiddels bekend geworden dat de kosten bij lange na niet opwegen tegen de baten. Ook de milieu-effecten zijn schromelijk overschat danwel worden door de feiten volledig tegengesproken.
Afschaffing van deze belastingheffingen is dan ook per direct aan de orde.
Hierdoor wordt de binnenlandse werkgelegenheid gestimuleerd, de kosten voor de consument verlaagd en dus kunnen de bestedingen weer toenemen hetgeen een positief effect zal hebben op onze economie en uiteindelijk op de belastinginkomsten.
Jan de B
Geplaatst op: 14-03-2009 07:42 Quote
Ze zijn er nog niet uit daar in Den Haag!
Het begint gewoon een soap te worden ondertussen...!!!

Het is de heren niet aan het verstand te brengen dat er nu snel beslissingen moeten worden genomen om de economie nog enigszins draaiende te houden.
Maar partij en zieltjes belang voeren weer de boventoon , en worden we afgescheept met de woorden dat ze alles weloverwogen en niet gehaast willen doen , maar met simpele woorden gezegd weten ze gewoon niet wat ze doen moeten.
Het meest funeste is lastenverhoging , en dat is het enigste wat ik tot nu toe vernomen heb.
Als ze dit doen , dan krijgen we te maken met deflatie , en zijn de rapen aar.
We zullen dan te maken krijgen met lagere prijzen , maar alleen maar om dat geproduceerde goederen anders helemaal niet meer te verkopen zijn.
Verkoopt een bedrijf zijn goederen niet , dan vallen er of ontslagen , of je mag blijven met een loonsverlaging.
Kortom , dat schiet niet op : je kan producten kopen voor minder , maar je verdient dus ook minder en blijft het per saldo hetzelfde.
Bedrijven die het niet redden met deze oplossing gaan failliet en staat iedereen op straat.
Eenmaal in die spiraal kan het vreselijk snel gaan , en is er een houden meer aan!!

Hoop dat de boys in Den Haag hun eigen huishoudboekje eens na gaan kijken waar bezuinigd kan worden.
Er zijn er zeer velen , die kan iedereen zo uit zijn mouw schudden.
Maar dat zal ze zieltjes kosten....en het zooitje kennende zullen ze met slinkse oplossinkjes komen die heel leuk lijken , maar op termijn nog meer ellende zullen veroorzaken.

En ondertussen neemt de stroom " vluchtelingen " ongekende vormen aan bijvoorbeeld , maar ach , dat is toch peunuts??

Er liggen schepen voor anker bij Rotterdam vol met auto,s , omdat ze niet meer kwijt kunnen op de wal.

Vrachtvervoer is al 40% minder , omdat er niets meer te vervoeren valt.

Er worden nog huizen gebouwd , maar ze weten nu al dat ze niet verkocht zullen worden.

Veel bouwprojecten zijn daarom al stil gelegd.

Ik hoop dat er snel weer wat inflatie komt.
Tagvezis
Geplaatst op: 06-06-2013 09:22 Quote
cialis us pharmacy
<a href=http://buycialisonline-us.com>buy cialis online
</a> buy cialis without prescription
- buy cialis online
Tarcules
Geplaatst op: 15-06-2013 14:50 Quote
cialis side effects wiki joyfulyy.cgi
<a href=http://buycialis-us.com>buy cialis online
</a> cialis patients talk
- cialis online without prescription
Raflinus
Geplaatst op: 30-06-2013 07:48 Quote
cheap generic viagra online without prescription
<a href=http://genericviagra-usa.com>buy generic viagra
</a> cheap generic viagra
- generic viagra
Satvezis
Geplaatst op: 03-07-2013 03:48 Quote
ed trial pack
<a href=http://buycialisonline-us.com>buy cialis online
</a> which works best cialis levitra or tramadol
- cialis online
Corlinex
Geplaatst op: 04-07-2013 21:08 Quote
viagra lavitra differences
<a href=http://buyviagraonline-us.com>buy viagra
</a> generic viagra buy online
- buy viagra
Luscorim
Geplaatst op: 15-07-2013 02:43 Quote
buy lily levitra
<a href=http://buylevitra-us.com>levitra online
</a> testogel levitra
- buy levitra online
Zurmobel
Geplaatst op: 23-07-2013 02:21 Quote
swot analysis cialis
<a href=http://buycialis-us.com>cialis online
</a> related:www.drugs.com/cialis.html cialis
- cialis online
Luscober
Geplaatst op: 24-07-2013 20:37 Quote
cialis 10mg how long does it last last post
<a href=http://buycialisonline-us.com>cialis online
</a> levitra cialis
- cialis online
Velcanir
Geplaatst op: 25-07-2013 16:33 Quote
viagra reviews side effects community
<a href=http://buyviagraonline-us.com>buy viagra
</a> buy viagra no prescription
- viagra online
Celvoruf
Geplaatst op: 29-07-2013 14:43 Quote
cialis tadalafil 20mg price gaestebuch.htm
<a href=http://genericcialis-usa.net>generic cialis</a> cialis 20 mg 8 table location
- cialis generic
Curtevol
Geplaatst op: 02-08-2013 01:06 Quote
cialis from canada
<a href=http://buycialisonline-us.com>cialis online
</a> cialis vs viagra forum minibbs.cgi
- cialis online
Celzivar
Geplaatst op: 04-08-2013 01:14 Quote
order cialis online no prescription
<a href=http://buycialis-us.com>cialis online
</a> cialis coupon cvs board topics
- cialis online
Tuncorep
Geplaatst op: 04-08-2013 22:55 Quote
cialis brand
<a href=http://genericcialisusa.net>generic cialis</a> cialis &amp; cheap
- cialis generic
Lusmezir
Geplaatst op: 04-08-2013 22:55 Quote
viagra reviews side effects recent message
<a href=http://genericviagra-usa.com>generic viagra
</a> viagra offer
- generic viagra
zewjkwRH
Geplaatst op: 07-08-2013 12:42 Quote
bernèrent <a href=http://www.markstuartdance.org/#23079>coach bags outlet online</a> coach handbags outlet - coach factory online
Certilon
Geplaatst op: 12-08-2013 15:10 Quote
howmuch the officia price of cialis in usa
<a href=http://genericcialisusa.net>generic cialis</a> cialis tadalafil cheapest online purybbs.cgi
- generic cialis online no prescription
Additilasty
Geplaatst op: 23-08-2013 01:15 Quote
<a href=http://norvasconlineatonce.com>generic norvasc sale online</a> - <a href=http://norvasconlineatonce.com>norvasc online</a> , http://norvasconlineatonce.com norvasc online
Celzinur
Geplaatst op: 23-08-2013 16:53 Quote
buy cialis online board index
<a href=http://genericcialisusa.net>generic cialis</a> cialis arrythmia
- generic cialis online no prescription
Fergalis
Geplaatst op: 29-08-2013 18:04 Quote
cialis concentration hours
<a href=http://genericcialisusa.net>generic cialis</a> canadian pharmacy cialis professional posts
- generic cialis
Colzutak
Geplaatst op: 07-09-2013 22:07 Quote
clilly icos viagra tablets
<a href=http://genericviagra-usa.com>generic viagra
</a> levitra viagra vs viagra board.cgi?mode=
- generic viagra
Melzirus
Geplaatst op: 12-10-2013 23:01 Quote
cialis 10mg cost who is online
<a href=http://buycialis-us.com>buy cialis
</a> cialis 2
- cialis online
Nelziman
Geplaatst op: 06-12-2013 04:03 Quote
difference between viagra cialis
<a href=http://buycialis-us.com>cialis online
</a> leukozytenvermehrung cialis
- buy cialis
Lanserup
Geplaatst op: 08-12-2013 06:20 Quote
viagra generics recent message
<a href=http://viagraonline-us.com>viagra online
</a> viagra 20mg coupons the team
- buy viagra online
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 323 324 325 326 Laatste pagina
Nieuw bericht