Het debat dood?

krabbelzaterdag 15 november 2008 14:00

Grote afstand neem ik van de wijze waarop een tweetal lokale partijen (de PHS en Roodgewoon) hebben gemeend niet aan het begrotingsdebat deel te moeten nemen.
Vooral de symboliek waarmee dat gepaard ging vind ik getuigen van onvermogen en totaal smakeloos ten opzichte van diegene die kort geleden iemand ten grave hebben moeten dragen.
Dat ook het CDA zich mondeling hier achter schaart vind ik getuigen van afglijden naar een zeer bedenkelijk laag niveau.

Eerder heb ik in mijn weblog geschreven over democratie. In een democratie beslist de helft + 1. Of je met zo'n krappe meerderheid een beslissing door moet drukken is voor mij niet vanzelfsprekend en ik zal het zeker niet toejuichen.

In Wikipedia valt het volgende over democratie te lezen:

Om van een democratisch proces te kunnen spreken dienen volgende drie fundamentele elementen aanwezig te zijn:
1. Initiatiefrecht. Elke deelnemer moet vrij zijn om een initiatief te kunnen nemen en een wetsvoorstel of wetswijziging in te dienen.
2. Recht op spreken. Elke deelnemer moet in gelijke mate de kans hebben de andere deelnemers te informeren en met hen van gedachte te wisselen over het voorstel dat ter tafel ligt.
3. Stemrecht. Elke deelnemer moet de gelegenheid hebben een stem over het voorstel te kunnen uitbrengen. Een overeengekomen meerderheid van de stemmen bepaalt of het voorstel al dan niet aangenomen wordt.
Voor elk van deze drie elementen kunnen specifieke modaliteiten gelden.

Van de twee lokale politieke partijen (PHS en Roodgewoon) en het CDA heb ik, zowel schriftelijk als mondeling, niets vernomen over de bovengenoemde punten 1,2 en 3.

Als men het democratisch proces volledig had doorlopen, hadden zij evenveel spreektijd gekregen als de overige fracties in de raad.

Het is wel tekenend dat zonder de genoemde partijen de sfeer tijdens de vergadering een stuk prettiger is dan als zij deelnemen aan het debat.

Labels
Weblog

« Terug

Reacties op 'Het debat dood?'

Frans L
Geplaatst op: 17-11-2008 19:02

Dan zal een dwaas niet meer edel genoemd worden en de bedrieger niet meer aanzienlijk heten. Want een dwaas spreekt dwaasheid en zijn hart brengt ongerechtigheid voort:

Matthéüs 23: 5-12-13-14-15-27-28 Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij mensen. Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. …..wee, u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen…terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. We, u schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om één bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt maakt gij van hem een kind der hel…..


Timótheüs 4:3-4 Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

Openbaring 3:15-16 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen.

Het is een kerk die de visie van het evangelie heeft verloren. Deze kerk vertegenwoordigt de duisternis. De leiders verzwakken het christendom van binnenuit, maar leiden nog wel nieuwe predikanten op aan de universiteiten. Het gezag van de Schrift wordt door deze lieden onontkoombaar aangetast en brengen ernstig nadeel toe aan hen die reeds een wankel geloof bezitten. En zo gaat de kerk van het einde, op weg om zich te verenigen met de andere godsdiensten van de wereld. De kerk van de eindtijd is een kerk zonder Jezus, die uiteindelijk zal samengaan met de antichristelijke machten.
Jan Krietiek
Geplaatst op: 18-11-2008 18:13
Het debat dood?
Grote afstand neem ik van de wijze waarop een tweetal lokale partijen (de PHS en Roodgewoon) hebben gemeend niet aan het begrotingsdebat deel te moeten nemen.
Vooral de symboliek waarmee dat gepaard ging vind ik getuigen van onvermogen en totaal smakeloos ten opzichte van diegene die kort geleden iemand ten grave hebben moeten dragen.
Dat ook het CDA zich mondeling hier achter schaart vindt ik getuigen van afglijden naar een zeer bedenkelijk laag niveau.

Meneer Dekker je niet mogen uit spreken in een debat is het zelfde als iemand de mond snoeren dat is geen Democratie man


Meneer Dekker jij weet helemaal niet wat niveau is en van democratie weet jij ook niks van,dat moet je eerst opzoeken Wikepedia. Heb maar meer respect voor CDA en Roodgewoon want die durven in debat gaan. Meeneer Dekker huigeld liever met de Coalitie mee in de hoop om bij de volgende verkiezing ook een plaats te krijgen op de troon van de duivel. Het geswindel van H-S mag wel een keer openbaar worden, jij Meneer Dekker gaat het ondeugd mede bedekken, staat je te prijzen als christen man.Ik zal je een voorbeeld geven hoe het toegaat in H-S
met behulp van koeien want dat ligt heel dicht bij jou niveau.

Lernout & Hauspie-kapitalisme: van H-S
Je hebt twee koeien. Je verkoopt er drie aan een dochteronderneming
in Korea en gebruikt daarvoor het krediet dat je via je schoonmoeder
hebt aangevraagd bij een Brusselse bank, vervolgens voer je een ruil door
met een Amerikaans bedrijf om je 4 koeien op te kopen en aan je terug te
schenken, zodat je de belastingen op de 5 koeien kan terugtrekken. De
subsidies die Europa je uitbetaalt voor de melk van je 6 koeien investeer
je via een stroman in je Koreaanse dochteronderneming. In je jaarrapport
geef je 8 koeien aan met een optie op een negende. Je verkoopt 3 koeien om
een Amerikaanse kwekerij te kopen en wordt vervolgens op de Amerikaanse
veemarkt ontmaskerd omdat je eigenlijk niets van koeien weet. Je stallen staan leeg .
Wees blij meneer Dekker dat er nog domme burger melkkoetjes zijn die gemolken kunnen worden.
Meneer Dekker jij arme stakker
Koop een wekker en wordt wakker.

..De spreuken van Frans vindt ik wel toepasselijk op je meneer Dekker.Openbaring 3:15-16 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen. jij wordt ook uitgekost meneer Dekker.

Matthéüs 23: 5-12-13-14-15-27-28 Al hun werken doen zij om in het oog te lopen bij mensen. Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden. …..wee, u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen…terwijl gij voor de schijn lange gebeden uitspreekt. We, u schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij trekt zee en land rond, om één bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt maakt gij van hem een kind der hel…..

Dekker het CDA heeft al je een keer de kleine Farizeér genoemd maar je bent er een hele grote Farizeér.

Timótheüs 4:3-4 Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. Hier moet je ook maar eens over na denken Dekker en niet ondoordacht op een ander afgeven.
Nog een prettige dag verder meneer Dekker.Moi
Geplaatst op: 18-11-2008 18:25
Het na debateren komt hier tot leven
Jan Krietiek
Geplaatst op: 20-11-2008 15:12
Het geswindel van H-S mag wel een keer openbaar worden.
Op deze regel wil nog even op terug komen.
Meneer Dekker Jij heb zeker zitten te lachen en gedacht die man kan nog geen gezwendel schrijven. Geswindel is uit het Duits en betekent gewoon bruinbakken. Daar wil ik het nog wel even over hebben, bakkers die het bruinbakken. Je hebt bakkers zoals de bakker op de hoek die heeft vannacht weer geblazen nu liggen brood en koek te blaken voor zijn glazen een ieder mag zien wat hij gebakken heeft.
Je hebt ook bakkers in de politiek die denken hele goede bakkers te zijn. Als die wat gebakken hebben en het is ook nog gelukt dan moet dat heel breedt uit in de krant. Wat te bruin is gebakken wordt gauw weg gestopt in een bak. Na jaren uitstallen en bruinbakken in een bak stoppen is deze bak zo begonnen te stinken dat je het een beerput kan noemen.Lenders en Maagd en nog wel meer mensen willen wel eens in die bak kijken maar dat kan niet. Iedere bruine bakker die wat in die beerput heeft gedaan is er op gaan zitten met al hun vrienden.
Op een gegeven ogenblik zal de deksel van de beerput gaan bezwijken aan over gewicht. Er zullen dan enkele bruine bakkers verdrinken en die het wel redden blijven hun hele leven stinken.
Als dit niet duidelijk is meneer Dekker en je hebt nog vragen kom dan maar in het debat
Joostens, N. (Niels) [86272]
Geplaatst op: 22-11-2008 21:35
User icon
Jan Kritiek (alterego van, en te laf om zijn echte naam te gebruiken) geeft aan het belangrijk te vinden eerst na te denken voor men afgeeft op een ander. Jan heeft daar zelf niet zo heel erg veel last van. Wat wil je ook als je zelf niet zo goed tegen kritiek kunt, een bedenkelijk laag niveau aan de dag legt en vooral gebrand bent op het geven van een lesje Duits. Voor ik me bezig zou gaan houden met dit soort webvervuiling zou ik eerst eens een lesje Nederlandse grammatica en spelling volgen. Ten tweede nadenken over de inhoud en ten derde geen verwijten te maken aan een ander voor feiten waaraan ik mezelf in grotere mate schuldig maak.
Gewijzigd
Joostens, N. (Niels) [86272] heeft dit bericht gewijzigd op: 22-11-2008 21:37
Laat ieder, zolang de zon schijnt en de maan 's nachts aan de hemel staat, ontzag voor U hebben. Van generatie op generatie.
Joostens, N. (Niels) [86272]
Geplaatst op: 23-11-2008 17:48
User icon
Het bericht van Jan Bazuin is vanwege blasfemie door de webmaster verwijderd.
Laat ieder, zolang de zon schijnt en de maan 's nachts aan de hemel staat, ontzag voor U hebben. Van generatie op generatie.
Laat ieder, zolang de zon schijnt en de maan 's nachts aan de hemel staat, ontzag voor U hebben. Van generatie op generatie.

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.