Conflicterende belangen vragen om een goede afweging.

vrijdag 13 juli 2012 18:00

Vorige week maandag heeft de gemeenteraad een bestemmingsplanwijziging goedgekeurd waardoor het mogelijk is een afvalvergassingsinstallatie op het terrein van Eska in Hoogezand te realiseren. De ChristenUnie heeft met dit voorstel ingestemd. In het proces werd al duidelijk dat er sprake is van conflicterende (individuele) belangen. Aan ons was het om die belangen tegen elkaar af te wegen om te komen tot een besluit dat het algemene belang het beste dient.

Het belang van Eska is om door middel van de bestemmingsplanwijziging een afvalvergassingsinstallatie te realiseren om onder meer de bedrijfsvoering te verbeteren en te opereren op een manier waarop het milieu iets meer ontzien wordt; 

Daartegenover staan de belangen van omwonenden die tegenstanders van de bestemmingsplanwijziging zijn omdat onder meer hun woongenot wordt aangetast door overlast veroorzakende activiteiten en er wordt bestreden dat er geen nadelige effecten op het milieu zullen zijn.

In onze afweging hebben we rekening gehouden met de huidige situatie dat beide partijen op en om de betreffende locatie wonen/werken.
Van een compleet nieuwe situatie is geen sprake. Eska wil een uitbreiding doen met de afvalvergasser voor een efficiëntere en een meer milieubewuste bedrijfsvoering. Zo is het doel onder meer om de uitstoot van CO² te halveren.
Uit de ons gepresenteerde onderzoeken blijkt niet een nadelig effect op uitstoot van schadelijke stoffen. De GGD oordeelt dat in de bestaande situatie alle waarden veel lager liggen dan toegestaan. Ook de geplande activiteiten zouden ruim binnen de bestaande geldende normen van het bestemmingsplan vallen. En zo komen we op de MER...
Dat de geplande activiteiren binnen de bestaande geldende normen vallen is namelijk de reden voor de provincie om al op detailniveau te oordelen dat geen project-MER nodig is en daardoor betoogt de gemeente dat de noodzaak tot een plan-MER vervalt.
Hier heeft de ChristenUnie wel even mee geworsteld. Wettelijk is de plan-MER verplicht, maar we kunnen de redenering van de gemeente wel volgen en van een wethouder van deregulering kunnen we ook verwachten dat hij elke gelegenheid aan grijpt om overbodige bureaucratie te voorkomen. In dit geval kunnen wij daarin meegaan. Doel van een MER is namelijk het milieubelang volwaardig te laten meewegen bij de vaststelling van plannen en besluiten. Rechtsmiddelen zoals bezwaar en beroep tegen het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan blijven open staan. In die zin is de rechtszekerheid niet in het geding.

Deze overwegingen leiden voor de ChristenUnie tot de volgende conclusies op grond waarvan we onze instemming hebben verleend met het voorstel:
-     Eska kan met deze bestemmingsplanwijziging de bedrijfsvoering efficiënter inrichten en de CO2 uitstoot halveren;
-     Niet gebleken is dat er verregaande nadelige effecten zullen ontstaan voor omwonenden, in ieder geval niet waar het de uitstoot van schadelijke stoffen betreft;
-     Het overslaan van de MER-procedure gaat in tegen de letter van de wet maar buiten dat ziet de ChristenUnie niet de noodzaak om alsnog een plan-MER op te stellen, ook al omdat het de rechtszekerheid van omwonenden in hun individuele belang niet aantast, alle gebruikelijke rechtsmiddelen staan hun immers nog ter beschikking.

 

Labels
Gemeenteraad

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht