Gezonde samenleving

De ChristenUnie staat voor een gezonde samenleving, waar oog en zorg is voor mensen in kwetsbare situaties,  een samenleving waarin mensen tot hun recht kunnen komen en zich op een gezonde manier kunnen ontwikkelen en ontplooien om zo de samenleving te kunnen dienen. 

Mensen dragen verantwoordelijkheid voor elkaar. In gezinsverband, in families en in de buurt. Het gezin is de hoeksteen van de samenleving en informele netwerken zijn het cement van de samenleving.

Op het gebied van zorg liggen er de komende jaren enorme uitdagingen voor zowel de gemeente als de burgers van Hoogezand-Sappemeer. De taken op het gebied van zorg worden uitgebreid. Dat vraagt veel en elke gemeente zal dat met haar eigen karakter op een eigen manier invullen. Dat hoeft niet erg te zijn, als er maar een goed basisniveau overeind staat.

Ieder mens heeft zijn talenten. Die kunnen zich ontwikkelen door scholing, training en/of ervaring. Hoe talenten zich kunnen ontwikkelen en wat er met die talenten bereikt kan worden, wordt mede bepaalt door de sociale en economische situatie maar ook door de opstelling van overheid, onderwijs, ondernemingen en (maatschappelijke) organisaties.

Waar gaat de ChristenUnie voor 

7.1 Samen zorgen

Decentralisaties en transities

De ChristenUnie is bereid mee te werken aan de decentralisaties van taken naar gemeenten en aan de transformatie van overheidszorg naar meer zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Maar niet zonder kritisch te zijn op de manier waarop dit plaats vindt

Met de decentralisaties en transities op het gebied van zorg en welzijn verandert er de komende jaren erg veel. Burgers worden geconfronteerd met het feit dat zij niet meer automatisch recht hebben op voorzieningen maar dat vooral wordt gekeken naar wat men zelf kan, al dan niet met behulp van het eigen netwerk.

De ChristenUnie ondersteunt de gedachte dat niet alles door de overheid geregeld kan en moet worden. Hoe dan ook waren er wijzigingen nodig in de manier waarop zorg in Nederland geregeld is. Zorg moet dichter bij de mensen, informeler, integraler en met meer maatwerk.

De ChristenUnie ondersteunt de ontwikkeling dat gemeenten meer verantwoordelijk worden voor het organiseren van goede zorg. De lokale overheid kan het beste zorgvragen samenbrengen met andere voorzieningen, zoals thuiszorg, vervoer, onderwijs of woonzorgcomplexen en levensloopbestendige woningen. Zo kan met behoud van kwaliteit met minder geld meer zorg aan mensen worden verleend.

Het is belangrijk om de decentralisaties in samenhang te zien. Vaak hebben mensen meerdere problemen. Des te meer een reden om maatwerk te leveren, uitgaande van de persoon en zijn situatie en omgeving. Doel is dat iedereen naar vermogen kan meedoen in de samenleving. Daarbij zal de gemeente vooral een stimulerende en faciliterende rol spelen en een vangnet bieden voor hen die het zelf niet redden. 

Jeugdzorg

Wanneer de jeugdzorg van provincie naar gemeente gaat bestaat een gevaar dat de transitie zich vooral zal richten op het verschuiven van bestuurlijke verantwoordelijkheid maar het moet om de inhoud gaan. De zorg moet dichter bij het kind en in betere samenhang met zijn omgeving worden geregeld. Uithuisplaatsingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. De continuïteit van deze zorg moet gewaarborgd blijven en het aanbod moet waar nodig vernieuwd en verbeterd worden.

Niet alle taken die naar de gemeente toekomen, kunnen lokaal worden georganiseerd. Dat betekent dat gemeenten ook op regionaal en voor bepaalde zaken op landelijk niveau afspraken met elkaar zullen moeten maken. De ChristenUnie ziet erop toe dat identiteitsgebonden jeugdzorg ook deel uitmaakt van het pallet van aanbieders waaruit gekozen kan worden.

Om een samenhangende en integrale visie op de preventie van problemen en het begeleiden van kinderen en jongeren naar zorg, hulpverlening en werk te garanderen, wordt de decentralisatie van de jeugdzorg gekoppeld aan de andere taken die vanuit het Rijk naar de gemeenten worden overgeheveld: de decentralisatie van de AWBZ en de Participatiewet. Dit biedt ook de kans om de jeugdzorg op een soepele manier te laten overgaan in volwassenenzorg.

De ChristenUnie gaat voor een gemeentelijke visie over hoe ze wil aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van burgers en hoe ze daarin wil samenwerken met andere gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven, instellingen en burgers. De gemeente moet in die visie ook nadrukkelijk naar de eigen rol kijken.

Versterken eerstelijns zorg

In het belang van het kind en om te voorkomen dat er onnodig wordt doorverwezen, zet de gemeente in op tijdige signalering en wordt het gebruik van laagdrempelige hulpverlening gestimuleerd. Daarvoor is nodig dat deze vormen van zorg dicht bij de mensen worden georganiseerd (wijk, school, consultatiebureaus). Daarnaast is het belangrijk dat de sportclubs en andere amateurverenigingen toegankelijk zijn voor alle kinderen en, voor zover mogelijk, een rol spelen in het vroegtijdig signaleren van mogelijke problemen. 

Versterken van de eigen kracht

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat ouders zoveel mogelijk worden ondersteund, zonder dat alle hulp direct door anderen wordt overgenomen.

Met behulp van het sociale netwerk wordt eerst een plan van aanpak opgesteld waarbij de eigen kracht van het gezin zoveel mogelijk wordt versterkt. Dit kan voorkomen dat kinderen uit huis worden geplaatst. Dat vraagt van de professional een meer coachende houding. In elk gezin dat hulp nodig heeft wordt gewerkt met één plan en is één hulpverlener eerste aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de zorgcoördinatie. Waar nodig wordt een eigen kracht bijeenkomst ingezet om een hulpvrager te ondersteunen bij het hervinden van zijn eigen kracht en het versterken van het netwerk.

Centrum Jeugd en Gezin

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (GJC) speelt een belangrijke rol in de jeugdzorg. Het CJG zal zich verder moeten ontwikkelen naar een netwerkorganisatie. Dat betekent dat naast de reeds bestaande taken als het signaleren van problemen bij kinderen en gezinnen, het geven van advies en voorlichting, het centrum ook de taak krijgt om tijdig door te verwijzen naar de juiste hulpverlening. Dat vraagt van het centrum een strakke aansturing onder regie van de gemeente, waarbij generalisten zoveel mogelijk de nodige zorg bieden en indien nodig, tijdig doorverwijzen naar de juiste tweedelijns zorg.

De ChristenUnie wil dat het CJG zo laagdrempelig en klantvriendelijk mogelijk is.

Zowel vanuit het CJG als vanuit de eerstelijns hulpverlening moet vanuit terugkoppeling duidelijk worden welke (algemene) maatschappelijke problemen zich voordoen zodat dit input is voor nieuw of gewijzigd beleid dat naar de toekomst toe reducerend kan werken.

Preventief beleid op gebied van jeugd en gezin kan toekomstige problemen voorkomen. Het CJG kan hier samen met het project 'Kinderen tellen mee' en welszijnsstichting Kwartier Zorg en Welzijn inhoud aan geven.

Voor ouders die speelgoed aan willen bieden aansluitend bij de ontwikkeling en leeftijd van hun kind(eren) en voor hen die minder draagkrachtig zijn maar ook het belang van goed speelgoed onderkennen, willen wij de Speel-o-theek weer opnieuw laten starten in het CJG.

Verbinding met onderwijs

Kinderen en jongeren zijn een groot deel van de week op school aanwezig. De school vormt daarom een belangrijke schakel tussen de ouders, de jongere en zorgaanbieders.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de gemeente niet alleen zorg draagt voor het weghalen van schotten en drempels tussen de verschillende vormen van zorg en/of zorgaanbieders maar ook voor een goede samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg.

Ruimte voor zorg met eigen identiteit

De ChristenUnie hecht aan de keuzevrijheid van ouders en zorgvragers om zorg te verkrijgen die past bij hun situatie en levensovertuiging. De gemeente zal moeten garanderen dat toegang tot zorg die aansluit bij de eigen situatie en levensovertuiging mogelijk blijft. 

Jeugdgezondheidszorg

In het kader van preventief gezondheidsbeleid en het zo vroegtijdig mogelijk signaleren van problemen is een goede en effectieve opzet van de jeugdgezondheidszorg van groot belang.

De ChristenUnie vindt het daarom belangrijk dat de jeugdgezondheidszorg naadloos verbonden is met het CJG. Daar waar hulp bij de opvoeding of extra ondersteuning nodig is, wordt allereerst bekeken in hoeverre de 'eigen omgeving' hierin een rol kan spelen. Voor het welzijn van de jeugd is het sportbeleid dusdanig opgezet dat ieder kind binnen de gemeente de mogelijkheid heeft om wekelijks te sporten.

Alleenstaande ouder gezinnen

Door het uiteenvallen van relaties lijden niet alleen betrokkenen 'schade'. Met zowel financiële als maatschappelijke ondersteuning wordt op de gemeenschap van Hoogezand-Sappemeer een beroep gedaan. In het gemeentelijk beleid moet meer aandacht zijn voor de specifieke problematiek van deze doelgroep. 

Eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht

De ChristenUnie wil een gemeente die vooral investeert in het versterken van de eigen kracht van mensen en hun sociale netwerk. Naast de taak van regisseur zal de gemeente zich ook een schild voor de kwetsbare mensen in de samenleving moeten blijven tonen.

De ChristenUnie zet in op de eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers. De realiteit gebiedt te zeggen dat niet alles door eigen inzet en met behulp van vrijwilligers kan worden opgelost.

Vóór alles is inzet op preventie van groot belang. Het voorkomen van problemen voorkomt niet alleen hoge kosten maar ook onnodig leed voor betrokkenen. Elk mens is door God geschapen en te kostbaar om aan zijn lot overgelaten te worden.

Van belang is onder ogen te zien dat onze samenleving niet altijd zo samenhangend en zorgzaam is als beleidsmakers graag zouden willen. Decennia van individualisering hebben de sociale cohesie in heel veel wijken en verbanden uitgehold. Bij WMO en jeugdzorg kan niet zomaar uitgegaan worden van de eigen kracht of zorgzaamheid van de familie of de buurt.

Het vraagt om een extra inspanning, extra opleiding en een andere houding van gemeenten en professionals om die kracht aan te boren en de regie uit handen te geven. We moeten niet vergeten dat de samenleving heel ingewikkeld is geworden. Er mag geen tweedeling ontstaan tussen mensen die wel en die niet meekomen. Toegang tot zaken als administratieve ondersteuning, schuldhulpverlening, voedselbank en rechtsbijstand moet voor een ieder die dat nodig heeft binnen bereik blijven.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat het een ondersteuningsvraag levensbreed wordt bekeken en dat daarbij ook de naaste omgeving van de hulpvrager in beeld wordt gebracht én betrokken wordt. Eén toegangspunt voor welzijn, zorg, opvoedondersteuning en waar mogelijk ook werk en inkomen is daarbij ideaal.

De ChristenUnie benut de kracht van de samenleving en wil deze versterken. De ChristenUnie zet in op het ondersteunen van mantelzorgers en het versterken van informele (wijk)netwerken).

Professionals ondersteunen vrijwilligers in plaats van andersom. De ChristenUnie pleit daarom voor een ruim budget voor mantelzorgondersteuning.

Juist in deze tijd liggen er ook voor kerken enorme kansen om zichtbaar te zijn in de samenleving, buiten de kerkmuren. De ChristenUnie gaat hierover graag het gesprek aan.

De ChristenUnie wil dat burgers die ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO) krijgen de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB) en zelf hun ondersteuning kunnen inkopen. Dit stelt burgers beter in staat eigen regie te voeren. De ChristenUnie wil aandacht voor goede controlemechanismen om misbruik van PGB tegen te gaan.

De ChristenUnie is bezorgd over de ontwikkelingen rondom de voorziening huishoudelijke hulp. Van belang is ook aandacht te houden voor de signalerende functie die deze voorziening heeft.

Zorg aan huis en dagbesteding

Steeds meer mensen met een zware zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. Dit betekent

onder meer een grote focus op het geschikt maken van voldoende woningen voor ouderen en gehandicapten. Daarover moeten afspraken gemaakt worden met woningcorporaties. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat daarbij ook aandacht is voor het houden van sociale contacten en het tegengaan van vereenzaming.

Mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen aan de samenleving. De ChristenUnie vindt dat een passende (CIZ-geïndiceerde) dagbesteding daar een voorwaarde voor is en zal de transformatie in de zorg op dit punt kritisch volgen.

Eigen bijdrage en hergebruik

Om de ondersteuning in het sociale domein betaalbaar te houden kan voor bepaalde voorzieningen een substantiële bijdrage gevraagd worden. De ChristenUnie vindt dat een eigen bijdrage voor diensten die door of namens de gemeenten worden gericht niet ten koste mag gaan van de bereikbaarheid van die zorg.

De ChristenUnie wil hergebruik van hulpmiddelen stimuleren. Naast het financiële voordeel is dit ook belangrijk in het kader van duurzaamheid. Het delen van dure hulpmiddelen is voor de ChristenUnie bespreekbaar maar ook dat blijft maatwerk waar zorgvuldig mee om moet worden gegaan.

Volksgezondheid

Voor het welzijn van burgers en om te voorkomen dat burgers uiteindelijk een beroep moeten doen op dure vormen van zorg is het van belang dat de gemeenten een proactieve opstelling hebben als het gaat om het lokale gezondheidsbeleid.

Verslavingen

Verslaving aan alcohol, roken, drugs, seks of gokken wordt gezien als bedreiging voor de volksgezondheid en het algemeen welzijn. De gemeente gaat dit tegen door het nemen van preventieve maatregelen en actieve bestrijding. Naast sportverenigingen kunnen ook kerken en andere maatschappelijke instellingen een rol spelen in bewustwording en het voorkomen van gezondheidsproblemen als gevolg van een ongezonde levensstijl. Zo kan er gekeken worden hoe alcoholgebruik in sportkantines teruggedrongen kan worden.

De ChristenUnie pleit voor het terugdringen en sluiten van gokhallen en coffeeshops. Zulke lokaliteiten zijn een voedingsbodem voor verslavingen waarin mensen zichzelf en hun waardigheid kunnen verliezen.

Bemoeizorg

De gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) en de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ) die lokaal actief zijn werken nauw samen als het gaat om zorg voor die mensen die de stap naar de reguliere hulpverlening niet kunnen of willen maken, de zogenaamde zorgmijders.

Asiel en inburgering

Asielzoekers die in onze gemeente wonen doen een beroep op gemeentelijke voorzieningen. De gemeente zet zich ervoor in dat er geen asielzoekers tussen wal en schip belanden en op straat terecht komen met allerlei maatschappelijke problemen als gevolg. Speciale aandacht verdienen de alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's).

De gemeente zet zich ervoor in dat inburgeringsplichtige asielgerechtigden goede maatschappelijke begeleiding en integratie krijgen. Lokaal vrijwilligerswerk als onderdeel daarvan kan de inburgering stimuleren.

Ouderen

De ChristenUnie gaat voor goed beleid tegen vereenzaming van ouderen. Het activeren en stimuleren van nog vitale ouderen tot het doen van vrijwilligerswerk kan daar aan bijdragen.

Daarnaast vraagt de ChristenUnie aandacht voor (groepen van) ouderen die  ontwikkelingen, regelingen of bepaalde informatie niet (meer) begrijpen. Voor hen moet voldoende hulp en ondersteuning beschikbaar zijn.