Financiën

De ChristenUnie staat voor goed en betrouwbaar beheer over de beschikbare middelen.

Verschillende maatregelen zoals de decentralisaties, bezuinigingen en gewijzigde regelgeving ten aanzien van het doen van investeringen leggen een grote financiële druk op het financieel beleid.

Meer dan ooit moet de gemeentelijke overheid zich ervan bewust zijn dat de middelen worden opgebracht door de hele samenleving. Als burger betalen wij allemaal mee hetzij via de afdracht van de rijksoverheid, hetzij via OZB (Onroerende Zaak Belasting).

De rijksoverheid draagt met een aantal zorg- en welzijnstaken weliswaar ook het budget over maar heeft daarop een aanzienlijke korting toegepast. Door de ontwikkelingen op de woningmarkt staan ook de inkomsten uit de OZB onder druk. Dat geldt ook voor opbrengsten uit grondverkoop.

Hoogezand-Sappemeer moet daarom de tering naar de nering zetten. Niet alleen door op alle begrotingshoofdstukken te korten door middel van de kaasschaafmethode maar vooral door duidelijke keuzes te maken en prioriteiten te stellen. 

Waar gaat de ChristenUnie voor

Bezuinigen is kiezen

Het begint allemaal met het inzichtelijk maken in de begroting en jaarrekening welke prestaties

voor de beschikbare financiën worden uitgevoerd en zijn gerealiseerd.

De ChristenUnie werkt mee aan bezuinigingen, maar stelt wel een paar grenzen:

  • die posten die rechtstreeks te maken hebben met het lenigen van de nood van individuele burgers moeten zoveel mogelijk buiten schot blijven;
  • als het gaat om kerntaken van de overheid (zoals veiligheid) is terughoudendheid bij het terugbrengen van het budget op zijn plaats.

Het spreekt voor ons vanzelf dat met name bespaard kan worden op projecten die voor de samenleving niet van direct belang zijn of waarvoor de overheid geen primaire verantwoordelijkheid heeft. De ChristenUnie denkt dan aan:

  • de subsidiëring van organisaties en activiteiten die ook met privaat geld kunnen worden bekostigd;
  • het langdurig financieel steunen van noodlijdende sport- en andere verenigingen;
  • inhuur van externe adviesbureaus, projectmanagers en dergelijke.

Bij alle projecten moet kritisch bekeken worden of en hoe zij kunnen worden versoberd.

De gemeente als ambtelijke organisatie blijft werken aan een efficiënte organisatie.

De ChristenUnie streeft ernaar om de OZB alleen met inflatiecorrectie te laten stijgen. 

Lange termijn

Het opstellen van een begroting en meerjarenraming gebeurt eerlijk, realistisch en verstandig. De ChristenUnie wil voorkomen dat de gemeente onder financieel toezicht van de provincie komt te staan. De gemeente zorgt voor voldoende (weerstands)vermogen om onverwachte uitgaven te kunnen opvangen. Kortom de ChristenUnie gaat voor een begroting en een financiële balans waarin er nu en naar de toekomst toe evenwicht is tussen wat de gemeente aan taken nog kan en wat de gemeente wil uitvoeren.