Energie, klimaat en milieu

De ChristenUnie staat voor goed omgaan met de aarde en de grondstoffen die zij ons biedt.

Wij geloven dat we de aarde hebben gekregen en dat we er zuinig op moeten zijn. Daar varen we allemaal wel bij, net als toekomstige generaties. Steeds meer burgers zijn zelf heel actief bezig met het werken aan een beter milieu. Mensen wekken duurzame energie op en scheiden hun huisvuil. Wij willen dat de gemeente deze initiatieven ondersteunt en stimuleert. Ondertussen heeft de gemeente ook de taak om zelf ambities te hebben om te werken aan een beter milieu.

Waar gaat de ChristenUnie voor

Afvalvrij

Iedere dag produceren we afval. In dat afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Beter kunnen we afval zien als grondstof. We moeten naar een circulaire economie. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik en kan de afvalstoffenheffing omlaag. De ChristenUnie kiest ervoor om het afval bij de bron, dus bij de aanbieder te (laten) scheiden.

Energiek

Het wordt steeds eenvoudiger om zelf energie op te wekken. Wanneer steeds meer mensen zelf (zonne-)energie gaan opwekken, neemt het gebruik van fossiele brandstof af. De gemeente stimuleert mensen om zelf zonnecellen te plaatsen. De gemeente kan dit stimuleren met zogenaamde duurzaamheidsleningen en door zich aan te sluiten bij initiatieven zoals de zonatlas.

 De ChristenUnie zet dan ook in op energietransitie, van fossiele naar duurzame brandstoffen.

Openbare ruimte

De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeente de ruimte maar dat kan ook heel goed door bewoners gedaan worden. Wanneer de bewoners het zelf doen, wordt de kwaliteit van het groen hoger en de wijk leuker. De wijk wordt beter onderhouden en het versterkt de sociale samenhang.

Klimaat en energie

Duurzaamheid pakt de ChristenUnie integraal aan: het onderwerp wordt in ieder beleidsstuk waar het relevant is, meegenomen.

De gemeente stelt een klimaatactieplan op met aandacht voor innovatieve ontwikkelingen;

In de verkeers- en vervoersplannen wordt CO2-emissiereductie integraal opgenomen. Daarbij wordt aandacht besteed aan alternatieven voor de auto, het stimuleren van gebruik van openbaar vervoer en fietsverkeer.

Gemeente als goed voorbeeld

Waar de gemeente de burger stimuleert om bewust met energie en milieu om te gaan laat de gemeente natuurlijk het goede voorbeeld zien. De gemeente doet zelf ook alles om zo min mogelijk energie te gebruiken en zoveel mogelijk energie op te wekken. Denk aan duurzame straatverlichting, elektrische auto’s en zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.