Economie

De ChristenUnie staat voor meer ruimte, minder regels en meer kansen voor ondernemers.

Economie

Nederland zit in een stevige recessie. Veel ondernemers zitten in zwaar weer en het aantal faillissementen stijgt sterk. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De ChristenUnie zet zich daarom in voor meer ruimte, minder regels en meer kansen voor ondernemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf (MKB).

Naast afnemende bedrijvigheid en toenemende werkloosheid biedt de crisis ook kansen om tot een meer duurzame economie te komen. De eeuwige drang naar meer heeft ons uiteindelijk minder gebracht, dat zien we nu terug in de crisis. We moeten van consumeren naar consuminderen, van ‘meer’ naar ‘genoeg’, van kwantiteit naar kwaliteit. Dat is onze opdracht als rentmeesters van Gods schepping.

Elke gemeente mag sinds kort zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Wij zien dat als een verdere stap richting een 24-uurs economie. Zo'n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag. Bovendien zien we door de toename van koopzondagen dat veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen. De ChristenUnie zet zich daarom in voor het zoveel mogelijk beperken van het aantal koopzondagen, ook in Hoogezand-Sappemeer.

Als gemeentelijke overheid kunnen we de inzet van eigen personeel op zondag zoveel mogelijk proberen te voorkomen.

Landbouw

De ChristenUnie heeft hart voor boeren. Het zijn hardwerkende ondernemers die zorgen voor de productie van gezond en goed voedsel. Het gaat hierbij om sectoren die naar hun aard een nauwe relatie met de schepping hebben. Een spannende relatie en soms ook een spanningsvolle relatie. De ChristenUnie biedt ruimte aan boeren en zet daarbij in op een sterke, duurzame en innovatieve land- en tuinbouw. De ChristenUnie weet dat gezonde gezinsbedrijven hierin een centrale rol spelen en wil hen zo veel mogelijk de ruimte geven. Hoewel vooral de wereldmarkt, de maatregelen uit Brussel, nationaal en provinciaal beleid invloed hebben op de landbouw, kan de gemeente ook haar steentje bijdragen, door ruimte te scheppen als het gaat om ruimtelijke ordening en de toepassing van milieuwetgeving.

De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. De agrarische sector geeft vorm aan het landschap en is belangrijk voor het beheer daarvan, maar vormt soms ook een bedreiging voor

diezelfde leefomgeving. De gemeente kan bijdragen aan behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving. De landbouw is op veel plaatsen essentieel als drager van het buitengebied.

De glastuinbouw is in Nederland een belangrijke agrarische bedrijfstak. Dit zowel op het gebied van groente en fruit als van bloemen en planten. Daarbij functioneert de tuinbouwsector vrijwel zonder Europese subsidies. De innovatiekracht in deze sector ligt op een zeer hoog niveau. 

Waar gaat de ChristenUnie voor

(Groene) Economie

Op economisch gebied wil de ChristenUnie dat de gemeente samen met haar partners onverkort doorgaat met het doen van investeringen dan wel deze naar voren halen in zaken als onderwijshuisvesting, aanleg van fietspaden, verkeersveiligheid en dergelijke, om samen de crisis te bestrijden. Daarbij kan ook prioriteit gegeven worden aan verduurzaming van gemeentelijke gebouwen. Overigens valt op particulier gebied daarin ook nog een slag te maken. Door middel van duurzaamheidsleningen zouden particuliere huiseigenaren, verenigingen en stichtingen tegen gunstige voorwaarden kunnen lenen om te investeren in het energiezuiniger maken van gebouwen en woningen, waardoor de lokale werkgelegenheid wordt gestimuleerd én wordt geïnvesteerd in duurzaamheid. De besparingen die voortvloeien uit duurzaamheidsinvesteringen (groene economie) zouden weer kunnen worden teruggestort in een fonds voor nieuwe investeringen (revolving fund principe).

Aansluiting arbeidsmarkt-onderwijs

De gemeente moet het bedrijfsleven stimuleren om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt op zowel de korte en middellange termijn. Ook het versterken van de onderwijsketen en de doorlopende leerlijnen (voortgezet onderwijs – beroepsonderwijs) én (VMBO – MBO – HBO) is daarbij belangrijk. Verder wil de ChristenUnie dat inzet is gericht op het aantrekken van toekomstgerichte werkgelegenheid.

Bedrijventerreinen

De economie is in toenemende mate een economie van MKB-bedrijven, maar ook van eenmansbedrijven en ZZP'ers (Zelfstandigen Zonder Personeel). Dat zijn mensen die vanuit huis economische activiteiten ondernemen. Deze groep heeft vaak geen behoefte aan bedrijfsterreinen maar aan mogelijkheden om zich te vestigen in woonwijken, tijdelijke huisvesting, zeer goedkope huisvesting, korte huurtermijnen enzovoort. Ook kan er behoefte zijn aan bedrijfsverzamelgebouwen met gezamenlijke faciliteiten, zoals receptie, telefooncentrale, internet en kopieerfaciliteiten.

De ChristenUnie zet zich in voor de samenwerking tussen ondernemers op een bedrijventerrein, bijvoorbeeld door het instellen van een zgn. ondernemersfonds/parkmanagement om het gebied up-to-date te houden en verduurzaming te stimuleren.

De ChristenUnie ziet graag dat bedrijventerreinen goede faciliteiten hebben (breedbandinternet, parkmanagement, gezamenlijke parkeeroplossingen), duurzaam zijn ingericht en optimaal ontsloten voor OV en fietsverkeer. 

Bloeiend centrum

De ChristenUnie wil dat er tijdig wordt ingespeeld op krimpende detailhandel. Langdurige leegstand wordt niet afgewacht. Daarbij past het stimuleren van wonen in leegstaande woningen boven winkels. Wanneer dat nodig is worden winkelbestemmingen gewijzigd in woonbestemmingen;

De ChristenUnie wil het vestigen van winkelcentra in het buitengebied ontmoedigen (‘weidewinkels‘ / outlet-centra), om een levensvatbare middenstand overeind te houden.

De ChristenUnie zet zich in voor een zoveel mogelijke beperking van zondagsopenstelling van winkels.

Recreatie en toerisme

De ChristenUnie zou graag zien dat samen met recreatie- en toeristische ondernemers een plan wordt opgesteld waarin verblijfsrecreatie vanwege het gunstige effect op de middenstand wordt gestimuleerd. Met voldoende uitloopgebied met een recreatieve functie van de randen van Hoogezand-Sappemeer, kunnen stedelijk en landelijk gebied elkaar versterken, evenals de aanleg van een fietspadennetwerk en de aanleg van (onverharde) wandelpaden naast de ontsluiting van toeristische trekpleisters.

Agrarische sector

De ChristenUnie wil dat er bij een visie op het buitengebied duidelijkheid komt over het toekomstperspectief van de agrarische sector, waarbij alle belangen in het buitengebied tegen elkaar worden afgewogen.

In bestemmingsplannen zou moeten worden geanticipeerd op bedrijfsbeëindiging waardoor het aantal bedrijven zal afnemen, maar de vrijkomende grond in zijn algemeenheid aan bedrijven in de omgeving wordt toegevoegd:

  • nieuwe bestemmingen voor vrijkomende bedrijfswoningen en bedrijfsgebouwen zullen moeten worden gezocht;
  • vergrote bedrijven zullen zo nodig ruimte moeten krijgen om hun bedrijfsgebouwen aan het vergrote areaal landbouwgrond aan te passen.

Landbouwbedrijven moeten ruimhartig de mogelijkheid krijgen nevenactiviteiten uit te voeren zoals landschapsonderhoud, toerisme en biovergisting, voor zover deze niet ten koste gaan van de kwaliteit van het buitengebied of anderszins strijdig zijn met belangen van omwonenden.

Ook moeten landbouwondernemingen de ruimte krijgen voor een moderne bedrijfsvoering door schaalvergroting als deze een bijdrage levert aan duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap.

Binnen de glastuinbouw moet er ruimte worden geboden voor innovatie, zoals opslag van

koude en warmte, recyclen van gietwater, nieuwe verlichtingsconcepten;

Voor de agrarische sector is het van evident belang dat de gemeente zich samen met andere overheden, zoals het waterschap, inzet voor beschikbaarheid van voldoende zoet water.

Stimuleren van innovatie

De ChristenUnie vindt dat de gemeente innovatie kan stimuleren en faciliteren door vanuit haar contacten met het bedrijfsleven (industrie, land- en tuinbouw) bij te dragen aan het leggen van verbindingen tussen bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen (veelal in Groningen). Ook door te stimuleren en door er op te attenderen dat er gebruik kan worden gemaakt van nieuwe europese gelden (EFRO en Interreg gelden) 

Tenslotte wil de ChristenUnie eraan bijdragen dat voor het bedrijfsleven belemmeringen in wet- en regelgeving op een robuuste manier worden opgelost en niet leiden tot knelpunten of onnodige vertraging.