Cultuur, sport en recreatie

De ChristenUnie staat voor een juiste balans tussen in- en ontspanning en de mogelijkheid om op zinvolle wijze individueel of gezamenlijk vrije tijd te besteden.

Sport, cultuur en recreatie hebben positieve sociale, maatschappelijke en gezondheidseffecten. Ze zijn heel belangrijk bij het vasthouden en bevorderen van gemeenschapszin en onderlinge betrokkenheid in de samenleving. Ook heeft cultuur een belangrijke rol bij kennis- en waardenoverdracht.

Ieder mens heeft gaven en talenten ontvangen om God te eren, anderen te dienen en zichzelf te ontplooien. In dat licht wil de ChristenUnie ook sport en cultuur beschouwen.

Beleid op de gebieden sport, cultuur en recreatie omvat primair stimulering van deelname, ondersteuning en faciliteren van verenigingen en initiatieven, het zeker stellen en verbreden van de toegankelijkheid en een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid. De focus van de gemeente dient te liggen op de breedtesport en amateurverenigingen.

Waar gaat de ChristenUnie voor

Monumentenbeleid en musea

Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de al dan niet lange lokale en regionale geschiedenis vindt zorgvuldig plaats. Eventueel wordt hiervoor ondersteuning gegeven aan musea en archieven. Musea hebben een cultuurhistorisch belang. Enerzijds om te bewaren en te beheren, anderzijds om door te geven en te leren. Veelal wordt museaal werk door vrijwilligers gedragen. Het biedt ook kansen om mensen te (re)activeren. Wellicht kan de regio een rol spelen bij de bekostiging of kunnen derde (particuliere) partijen worden aangetrokken.

Bibliotheken

Bibliotheken zijn van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen. Toegang tot informatie (ook digitaal) is van belang voor inwoners. Bibliotheekvoorzieningen staan echter meer en meer onder druk.

Multifunctioneel en innovatief denken kan ook hier de oplossing zijn. Door de bibliotheek, of onderdelen daarvan gezamenlijk met andere voorzieningen te huisvesten kan de bibliotheekfunctie versterkt worden en synergievoordelen trekken.

Gebouwen en sportvelden

De gemeente moet goed in beeld hebben wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van sport en daar een (financiële) meerjarenplanning voor maken. Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud.

In het accommodatiebeleid van de gemeente wordt getracht alle verenigingen op een passende en eerlijke maar ook financieel gedegen wijze te bedienen.

De ChristenUnie vindt dat het accommodatiebeleid met omliggende gemeenten en eventuele herindelingspartners moet worden afgestemd om na te gaan waar we elkaar kunnen versterken en waar we elkaar niet moet beconcurreren.

Bij het zwembad wil de ChristenUnie zoveel mogelijk gebruikmaken van de inzet van vrijwilligers.

Dat heeft de voorkeur boven privatisering van het zwembad.

De ChristenUnie wil ook stimuleren dat de exploitatielasten van accommodaties naar beneden gaan door in te zetten op lagere energielasten. Verduurzamen van gebouwen is het devies. Bij nieuwe aanbestedingen willen wij dit nadrukkelijk betrekken in de bouwplannen en bij groot onderhoud hiervoor advies inwinnen. Dit stimuleert tevens de werkgelegenheid.

Toegankelijkheid

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat iedereen van sportieve en culturele voorzieningen gebruik kan maken. Daarom moet in het doelgroepenbeleid van de gemeenten ruim aandacht geschonken worden aan voorlichting van minima zodat regelingen optimaal benut worden om sport- en cultuurdeelname mogelijk te maken. Daarbij dient gekeken te worden of er betere alternatieven zijn dan de huidige werkwijze van het Stimuleringsfonds.