Bereikbaarheid

De ChristenUnie staat voor bewegingsvrijheid, het bij elkaar brengen van mensen is essentieel om samen te kunnen leven en werken. Maar die bewegingsvrijheid mag niet teveel ten koste gaan van onze leefomgeving. 

De ChristenUnie kiest voor verduurzaming van de mobiliteit, vermijden van overbodig verkeer, een betere benutting van de bestaande infrastructuur en het beter met elkaar verbinden van de verschillende vervoerssoorten: auto, openbaar vervoer en fiets bij het personenvervoer en scheep- en binnenvaart, spoor en weg bij het goederenvervoer. De lokale overheid heeft de verantwoordelijkheid (samen met de provincie en het Rijk) voor een goed niveau van infrastructuur, zodat burgers economische, sociale en culturele activiteiten kunnen ontplooien en bedrijven hun werk kunnen doen. Niet alleen de overheid maar ook de burgers hebben een grote verantwoordelijkheid om bewust met mobiliteit om te gaan.

Waar gaat de ChristenUnie voor

Fiets

De fiets vormt een uitermate belangrijk vervoermiddel voor de korte-afstandsmobiliteit. Fietsen is goedkoop, gezond en vrijwel niet milieubelastend.

De jeugd onder de zestien jaar is zonder meer op de fiets aangewezen en voor schoolbezoek is er dan ook vaak sprake van grote fietsstromen. Ook voor woon-werkverkeer op korte afstand wordt veel gebruikgemaakt van de fiets. Nu fietsen met (elektrische) trapondersteuning in een snel tempo de markt veroveren, zijn er veel mensen die de fiets opnieuw ontdekt hebben. De ChristenUnie vindt het dan ook belangrijk dat het fietsbeleid (de Fietsnota) prioriteit krijgt, dat actief wordt uitgevoerd en gemonitord en waarvoor apart budget is binnen de begroting.

Om fietsgebruik te stimuleren is het van belang dat fietsroutes binnen de gemeente zo veel mogelijk van het overige verkeer zijn gescheiden. Verder is het voor een goed fietscomfort prettig wanneer fietspaden worden uitgevoerd in rood asfalt, betegeling is voor  comfort van fietsers slecht. Zeker langs de Noorderstraat/Hoofdstraat kan dit ook de zichtbaarheid van fietsverkeer voor afslaand autoverkeer vergroten. Daarnaast dient er in de centra, bij de stations en bushaltes en bij ’attractiepunten’ aandacht te zijn voor voldoende mogelijkheden voor fietsparkeren, bij voorkeur in de vorm van bewaakte stallingen.

Voetgangers

Voor voetgangers is het belangrijk dat er op doorstromingswegen voldoende veilige oversteekplaatsen zijn en dat verkeerslichten zo zijn afgesteld dat alle voetgangers voldoende tijd hebben om over te steken.

Verhoogd liggende trottoirs zijn voorzien van op- en afritbanden voor rolstoelen, kinderwagens.

Openbaar vervoer

In de meeste gevallen is de gemeente niet verantwoordelijk voor het openbaar vervoer (OV). Toch moeten de mogelijkheden om invloed uit te oefenen niet worden onderschat. De gemeente stelt zich proactief op richting die overheden die verantwoordelijk zijn voor het openbaar vervoer. Hierbij gaat het ook over het railvervoer. De gemeente is een directe medespeler als het om het

faciliteren van de openbaar vervoersfaciliteiten gaat. Daarbij gaat de aandacht uit naar onder meer de bereikbaarheid van openbare voorzieningen, zoals ziekenhuizen, zorgcentra en scholen; de informatievoorziening van het OV en de betrokkenheid van inwoners bij besluiten over het OV; de promotie van het OV en de veiligheid in het OV en bij haltes/stations;

Automobiliteit

Een goede autobereikbaarheid in het landelijke gebied is van belang voor bewoners en voor de meeste bedrijven, die voor aan- en afvoer van goederen en voor de personeelsvoor-ziening autoverkeer nodig hebben.

In onze gemeente is de hoofdstructuur niet afgerond. Met name de noord-zuid route loopt regelmatig tegen verkeersopstoppingen aan, waardoor de verkeersdoorstroming zeer te wensen overlaat. De ChristenUnie zet in op een beter ontwerp en oplossing voor de doorgaande (vracht)auto-verkeersstromen door Hoogezand voor de komende jaren.

Daar moet de verdere ontwikkeling en invulling van het Stadshart (dat nog grotendeels braak ligt) bij betrokken worden.

Er zijn overigens goede alternatieven beschikbaar, zoals trein en bus als het gaat om de forensenstromen naar de stad Groningen; één van de grootste werklocaties van Noord Nederland.

De fiets is dan het aangewezen vervoermiddel voor het voor- en natransport.

De ChristenUnie is voor het stimuleren van gebruik van alternatieven om de automobiliteit terug te dringen.

Parkeren

Een terugkerend discussiepunt binnen de gemeente is het parkeerbeleid. Betaald parkeren mag nooit een melkkoe zijn voor de gemeente.

De ChristenUnie is voor de bekostiging van parkeren zoals dat nu ook al plaats vindt bij Winkelcentrum de Hooge Meeren. Invoeren van betaald parkeren zou overigens wel een goede stimulans kunnen betekenen voor het fietsverkeer.

Verder hecht de ChristenUnie waarde aan gratis parkeren in de rest van de gemeente. 

Verkeersveiligheid

De impact van ongevallen kan zeer groot zijn. Het aantal verkeersslachtoffers (doden en ernstig gewonden) is in Nederland relatief laag, maar het kan zeker nog beter. De ChristenUnie vindt een goede registratie van ongevallen belangrijk zodat de zogenaamde ‘black spots’ in beeld komen.

Snel/langzaam verkeer en landbouwverkeer/fietsverkeer worden zoveel mogelijk gescheiden.

De ChristenUnie vindt goed beheer en onderhoud belangrijk. Op onderhoud van wegen en kunstwerken wordt niet zodanig bezuinigd dat het de verkeersveiligheid raakt.

De gemeente stimuleert verkeersveiligheid bevorderende activiteiten zoals verkeerslessen en het verkeersveiligheidslabel op de scholen.

Overtreding van de verkeersregels binnen de bebouwde kom wordt stevig aangepakt, door de politie of door bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s).